Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom ett brett fält av patentrelaterade frågor.

ikon patentbarhetsbedömningar

Patenterbarhetsbedömningar

Vi hjälper er analysera en idé, teknik, produkt eller tjänst med avseende på vad som skulle kunna utgöra en patenterbar uppfinning.

Vi utför även nyhetsgranskningar och patenterbarhetsbedömningar för att utreda uppfinningars patenterbarhet i förhållande till redan känd teknik. Det inkluderar sökningar efter publicerade patentdokument som beskriver närliggande teknik.

ikon patentansökning

Patentansökningar

Vi utarbetar patentansökningar för inlämning till olika patentmyndigheter. Baserat på vår erfarenhet och aktuell rättspraxis utformar vi med stor omsorg patentansökningar som kan ligga till grund för patenträttigheter över hela världen.

Vår ambition är alltid att driva igenom patent som ger optimalt skydd för uppfinningen och som skapar största möjliga värde.

ikon kommunikation med patentverk

Kommunikation med patentverk

Patentmyndigheterna granskar inlämnade patentansökningar och skickar förelägganden med synpunkter på uppfinningens patenterbarhet. Vi kommunicerar med patentmyndigheterna och besvarar sådana förelägganden för att driva patentansökningarna hela vägen till beviljade patent.

I länder utanför Europa utnyttjar vi lokala samarbetspartners för kontakter med respektive patentverk.

ikon invändningar patent

Invändningar

Det finns möjlighet att invända mot ett patent, dvs klaga på patentverkets beslut att bevilja ett patent, i det fall patentet har beviljats på felaktiga grunder. Vi hanterar invändningar som lämnas in till det svenska Patent- och Registreringsverket (PRV) och det Europeiska Patentverket (EPO).

Vi hjälper er försvara era patent mot invändningar och attackera konkurrenters patent genom inlämning av invändningar.

ikon patent freedom to operate

Freedom-To-Operate

Vi hjälper till med att identifiera kritiska aspekter av er teknik, produkt eller tjänst med avseende på risk för att göra intrång i andras patent.

Vi utför sökningar efter relevanta patentdokument, filtrerar sökresultaten och analyserar intrångsrisken. Analysen kan sedan ligga till grund för beslut om eventuella åtgärder för att reducera risken för intrång.

ikon patent intrång och giltighet

Intrång och giltighet

Vi utför utredningar för att fastställa ett patents skyddsomfång. Resultatet från en sådan utredningen kan sedan användas för att bedöma om en specifik produkt eller tjänst kan anses göra intrång eller inte i det aktuella patentet och under vilka förutsättningar patentet kan användas för att hindra andra att utnyttja den patenterade tekniken.

I detta sammanhang utförs även en bedömning av patentets giltighet baserad på tidigare känd teknik och hur ärendet har hanterats vid patentmyndigheten fram till beviljande av patentet.

ikon relationertillpartners

Samarbeten

Vi stöttar i en rad olika patentrelaterade frågor i förhållande till samarbetspartners, såsom vid samarbeten i teknikutvecklingsprojekt. Det kan exempelvis innebära att vi assisterar vid utformning av patentrelaterade delar i avtal.

ikon - uppköp samgående konflikt

Uppköp, samgående och konflikt

Vid köp och försäljning av teknik eller patenträttigheter, samgående av företag och uppköp av bolag kan vi analysera en patentportfölj i samband med en så kallad ”due diligence”.

Analys av patentportfölj är även relevant vid en patentkonflikt.

ikon interna processer för patent

Interna processer för patenthantering

Vi stöttar i att etablera effektiva interna patentrelaterade processer och arbetssätt, både med avseende på hantering av egna uppfinningar och patent, inkluderande samtliga steg från idégenerering till kommersiellt utnyttjande av patent, och identifiering och utvärdering av konkurrenters patent.